1396-12-23

تغییرات میتوکندری می تواند در بروز اتیسم موثر باشد

تحقیقات جدید نشان می‌دهند که میتوکندری به‌عنوان یکی از اندامک‌های درون‌سلولی که مسئول تأمین انرژی سلول است، می‌تواند نقش کلیدی در ایجاد اتیسم داشته باشد.
çanakkale escort konya escort balıkesir escort çorum escort bornova escort beylikdüzü escort bayan diyarbakır escort
کمک به اتیسم