یکپارچگی حسی چیست؟َ

کودکان دارای اتیسم به بدعملکردی سیستم حسی مبتلا هستند. آن ها ممکن است نسبت به محرک های محیطی در حوزه ی شنیداری، لمسی، بصری وچشایی واکنش حسی ضعیف ویا برعکس شدید نشان دهند. فرایند یکپارچگی حسی بر این باور است که یکپارچگی در دریافت حسی منشا کلیه مهارت ها وعملکرد فرد می باشد.
یکپارچگی حسی یک فرایند عصب شناختی است که طی آن محرک های حسی دریافتی از جانب کودک تفسیر ومتحد می شود.

یکپارچگی حسی چه کارایی وکاربردی برای کودکان دارای اتیسم دارد؟

مشکلات حسی کودکان دارای اوتیسم زمینه را برای بروز رفتار هایی چون تکان خوردن، چرخیدن، و برخی رفتارهای نابهنجار درآن ها را فراهم می کند. از طریق فرایند یکپارچگیِ حسی می توان بسیاری از مشکلات حسی این کودکان را بر طرف نمود. اگر مشکلات حسی این کودکان ازبین رود همین طور از مشکلات رفتاری آن ها نیز کاسته خواهد شد.

والدین چه نقشی در پیشبرد روش یکپارچگی حسی دارند؟

والدین می توانند از طریق آگاهی از مشکلات حسی فرزندشان وهمچنین کمک گرفتن از درمانگران دراین حوزه، بسیاری از تکنیک های یکپارچگیِ حسی را در خانه وزندگی روزمره به اجرا در آورند.

 

آیا یکپارچگی حسی را می توان به صورت هم زمان در کنار سایر روشهای درمانی به اجرا درآورد؟

یکپارچگیِ حسی باید جز جدا نشدنی فرایند درمانی باشد چرا که برای موفقیت درهر روش درمانی در حوزه ی اتیسم باید در گام اول، مشکلات حسی این کودکان کاهش یابد.واگراز مشکلات حسی این کودکان کاسته شود همکاری بیشتری درپیشبرد روش درمانی از خود نشان می دهند

منبع: http://telegram.me/autismf

çanakkale escort konya escort balıkesir escort çorum escort bornova escort beylikdüzü escort bayan diyarbakır escort
کمک به اتیسم