گرد همايي نوجوانان اتيسم و برگشتي به دوران كودكانه ي خود…

اتيسم به حمايت، عشق،اموزش و پذيرش نياز دارد…

شور و شوق عجيبي در فضاي صميمي و معطر انجمن به چشم ميخورد…
گرد همايي نوجوانان اتيسم و برگشتي به دوران كودكانه ي خود…

سالن مملو از نوجوانان شده است…
باب گفتگو باز ميشود..

مگر نوجوان اتيسم قادر به گفتگو ست ؟؟!
مگر نوجوان اتيسم قادر به برقراري ارتباط است؟؟
مگر نوجوان اتيسم از كودكي خود به ياد دارد؟
مگر نوجوان اتيسم قادر به دوست يابيست؟
و ….
گفتگو با كلام شيرين روانپزشك انجمن آغاز ميشود ..
و در ادامه تسهيل گران انجمن كه مدت ٦ماه به طور مرتب در تقويت سطح مهارتهاي ارتباطي و اجتماعي نوجوانان عاشقانه تلاش كرده اند برنامه را هدايت ميكنند…
يكي از توانايي در حفظ اشعار مولانا ميگويد و ديگري از توانايي در ورزش فوتبال و شنا..
يكي از مهارت موسيقيايي خود ساز ميزند و ديگري از توان خوددر خواندن آواز، ترانه اي از بنان را زمزمه ميكند…
يكي از قدرت ذهن خود ميگويد و ديگري هنر نقاشي را به رخ ميكشد…

و ما بوديم انگشت بر دهان
اشك شوق در چشم
اه حسرت بر لب
و آغوش مهر گشوده…..

كه :
اي كاش فرصت تشخيص زودهنگام را به كودك اتيسم بدهيم ..
اي كاش فرصت طلايي آموزش كودك اتيسم را از او نگيريم..
اي كاش اجازه ي ورود به اجتماع را به او برگردانيم …
و بدانيم كه :

اتيسم به حمايت، عشق،اموزش و پذيرش نياز دارد…

بمانيد تا مادام ….
انجمن اتیسم ایران

çanakkale escort konya escort balıkesir escort çorum escort bornova escort beylikdüzü escort bayan diyarbakır escort
کمک به اتیسم