غذاهای دریافتی چگونه می توانند باعث تشدید و یا وخامت اتیسم شود؟

غذاهای دریافتی چگونه می توانند باعث تشدید و یا وخامت اتیسم شود؟

به طور کلی این فرضیه وجود دارد که 
اتیسم می تواند حاصل وجود بی نظمی
در سیستم ایمنی بدن باشد که به دنبال
آن سیگنالهای مخرب و واکنش های
شیمیایی در بدن و در سلولهای سفید
خون ایجاد می شود. همچنین این فرضیه
وجود دارد که بدن کودکان دارای اختلال
اتیسم به غذاهای به خصوصی پاسخ
منفی می دهند که عمدتاً این غذاها حاوی
دو پروتئین به نام گلوتن (پروتئین موجود
در گندم) و کازئین (پروتئین موجود در
شیر و لبنبات) است و این مسئله می تواند
خود باعث افزایش همان سیگنالهای
مخرب شیمیایی در بدن شود و در نتیجه
این سیگنالها و تغییرات شیمیایی در بدن
مسئول باعث ایجاد ناهنجاریهای مغزی
و رفتاری حاصله در کودکان دارای اختلال
اتیسم شوند. پس می توان نتیجه گرفت
که نوع غذاها در بهبود و یا وخامت این
 طیف از اختال موثر واقع شود.

çanakkale escort konya escort balıkesir escort çorum escort bornova escort beylikdüzü escort bayan diyarbakır escort
کمک به اتیسم