ستاد بحران رسیدگی به بیماران استان گلستان

ستاد بحران رسیدگی به بیماران استان گلستان

انجمن اتیسم ایران اولین جلسه رسمی کاری خودرا مورخ دوشنبه پنجم فروردین ۹۸و در آستانه روز جهانی اتیسم با حضور در جلسه ی « ستاد بحران رسیدگی به بیماران استان گلستان »در وزارت بهداشت و با حضور مدیران سمنهای فعال حوزه سلامت و معاونین اجتماعی دانشگاههای علوم پزشکی آغاز نمود.

در اولین جلسه هماهنگی سازمانهای مردم نهاد با وزارت بهداشت در جهت رسیدگی بهتر به بیماران خاص و دیگر بیماران که دوشنبه مورخ ۵فروردین ماه در محل معاونت اجتماعی وزارت بهداشت و‌ با حضور نمایندگان سمنهای سلامت با فعالیت ملی، نمایندگان دانشگاههای استان تهران و‌نمایندکان معاونتهای مرتبط وزارت بهداشت تشکیل شد تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
?ایجاد شبکه ای منسجم بین گروههای فوق با هماهنگی کامل با دانشگاههای استانهای گلستان و خرم آباد و تهران
?شناسایی حداکثری مددجویان توسط سمن مربوطه در استانهای در معرض خطر
?اقدام جهت اعزام تیم با هماهنگی دانشگاه استان مربوطه جهت شناسایی خانواده ها و اقدامات روانشناسی مورد نیاز ت
?تکمیل حداکثری اطلاعات از مددجویان هر «سمن»در استان مربوطه جهت امدادرسانی به موقع شامل نام و نام خانوادگی مددجو و شماره تماس و شماره کارت ملی
?تشکیل جلسه با خیرین حوزه سلامت و نمایندگان سمنها در جهت امدادرسانی و تامین نیازهای مددجویان هر سمن بر اساس آمار و نیازمندیها
?هماهنگی با داروخانه های استانهای مربوطه و هم جوار جهت در اختیارگذاشتن داروهای مورد نیاز ضروری به مددجویان با معرفی سمن مربوطه
?تشکیل گروه مجازی «ستاد بحران سمنها»

?تهیه پمفلتهای آموزشی و حمایتی مورد نظر هر مددجو جهت آشنایی امدادگران با بیماران خاص مورد نظر هر سمن
تاریخ جلسه دوم مورخ شنبه ۱۰فروردین ماه تعیین شد.

çanakkale escort konya escort balıkesir escort çorum escort bornova escort beylikdüzü escort bayan diyarbakır escort
کمک به اتیسم