رفتارهای چالشی در افراد دارای اختلال طیف اتیسم

رفتارهای چالشی در افراد دارای اختلال طیف اتیسم

رفتارهای چالشی

تحقیقات نشان داده اند که بیش از ۹۰ درصد از رفتارهای چالش برانگیزی که توسط افراد با اختلالات تحولی انجام می گیرند، حداقل یکی از چهار کارکرد زیر را دارند:

توجه طلبی: کودکان طیف اتیسم ممکن استبا بروز بدرفتاری، اشکال مختلفی از توجه را دریافت نمایند. رایج ترین اشکال توجه عبارتند از: سرزنش یا توبیخ، عیب جویی، دلداری دادن و … متاسفانه رایج ترین واکنش به بدرفتاری، سرزنش و توبیخ است که خود نوعی توجه محسوب می شود.

دستیابی به مواد یا فعالیت های ترجیحی: کودک ممکن است پی ببرد که با بدرفتاری و بدقلقی می تواند به غذا، اسباب‌بازی یا فعالیت مورد علاقه خود دست باید.

گریز از تقاضا: برخی از مواردی که افراد دارای ASD با بدرفتاری سعی می کنند از آن بگریزند عبارتند از: تکالیف تحصیلی، وظایف مراقبت از خود، صدای بلند، محرک های لمسی شدید و …

تقویت خودکار: منظور نوعی از تقویت است که توسط فرد دیگری ارائه نمی شود بلکه به عنوان پیامد فیزیکی رفتار رخ می دهد. برای مثال تحقیقات نشان داده اند که بسیاری از رفتارهای تکراری‌ کودکان اتیستیک به صورت خودکار تقویت می شوند.

آیا می دانید کودک شما بیشتر به کدام دلیل ممکن است رفتارهای چالش برانگیز نشان دهد؟

منبع: راهنمای آموزش مداخلات رفتاری به کودکان دارای اتیسم/جاناتان کاربکس، کورتنی کاربکس

çanakkale escort konya escort balıkesir escort çorum escort bornova escort beylikdüzü escort bayan diyarbakır escort
کمک به اتیسم