خدمات حمایت از معلولین  در استرالیا

انواع مختلفی از خدمات دولتی، غیر انتفاعی و خصوصی برای کمک به زندگی روزمره افراد مبتلا به اتیسم در دسترس هستند. خدمات دولتی معمولا تحت موافقت نامه ملی معلولیت (NDA) و کمک به کودکان مبتلا به اتیسم (برای کودکان زیر 7 سال) ارائه شده است،

اما این امر در طول زمان به طور مداوم به طرح بیمه معلولیت ملی (NDIS)  انتقال پیدا خواهد کرد. همه افرادی که مبتلا به اتیسم هستند دسترسی به خدمات پشتیبانی رسمی را ندارند و بعضی از آنها ممکن است از طریق خدمات بهداشتی و رفاهی اصلی کمک دریافت کنند.  خدمات توافقنامه ملی معلولیت(NDA) اطلاعات مربوط به استفاده از خدمات تحت حمایت این توافقنامه (NDA) از طریق فهرست اطلاعات ملی خدمات معلولیت (DS NMDS)،که توسط AIHW برگزار می گردد، جمع آوری می شود. در سال های 2014-2015 حدود 43.500 از کاربران خدماتNDA  دارای اتیسم به عنوان ناتوانی اولیه یا دیگر ناتوانایی های قابل توجه وجود داشتند که 13 درصد از کاربران خدمات NDA  را شامل می شدند. (AIHW 2016b)این افزایش 7 درصدی تعداد کاربران خدمات از سال 2013-2014 بود، زمانی که حدود 40،800 نفر از کاربران خدمات NDA، اتیسم را به عنوان یک ناتوانی اصلی یا دیگر ناتوانی های قابل توجه گزارش دادند. (همچنین 13 درصد از تمام کاربران خدمات را نشان می دهند(.در سال های 2014-2015 اکثر کاربران اتیسم خدمات NDA از خدمات پشتیبانی جامعه استفاده کردند. (64 درصد)(شکل 3) این خدمات شامل خدمات حمایت از زندگی است و می تواند حمایت از درمان، مداخله در اوایل کودکی و رفتار یا مداخله متخصص باشد. پس از آن خدمات اشتغال  (26 درصد) ارائه می شود که کمک به بدست آوردن و یا حفظ اشتغال را در بازار کار آزاد فراهم می کند و یا ارائه فرصت های شغلی و کمک های پشتیبانی را میسر می سازد. خدمات مراقبتی توسط 24 درصد از کاربران سرویس مورد استفاده قرار می گیرند و خدمات موقت را برای خدمت به کاربران برای کمک به حمایت و حفظ مراقبت اولیه ارائه می دهند.

خدمات انجمن توسط 20٪ از کاربران مبتلا به اتیسم استفاده می شود که این خدمات فرصت هایی را برای کاربرانی که از این سرویس استفاده میکنند، فراهم می آورد تا مهارت هایی را به دست آورند و از توانایی هایشان برای بهره گیری از توانایی های بالقوه خود برای استقلال اجتماعی بهره مند شوند، مانند آموزش و توسعه مهارت های زندگی و برنامه های تفریحی و تعطیلات. پشتیبانی اقامتی، که توسط 11 درصد از کاربران این خدمات استفاده می شود. همچنین حمایت از افراد ناتوان را برای اقامت در مکان های موجود یا انتقال به محل مناسب تر نیز وجود دارد.

سن و جنسیت

تقریبا 79٪ کاربران خدمات NDA دارای اتیسم، در سن 25 سالگی بودند و نزدیک به 37٪ بین سن 5-14 سال بودند. در هر گروه خدماتی، مردان مبتلا به اتیسم نسبت بیشتری از همه کاربران خدماتی نسبت به زنان مبتلا به اتیسم را تشکیل دادند (جدول 3).

توجه: نسبت كاربران مرد و زن درصد كاربران خدماتی جنسیت مشخص شده در هر گروه خدماتي است.منبع: DS NMDS 2014-15. ناتوانایی های دیگر:بسیاری از کاربران خدمات NDA دارای اتیسم نیز سایر اختلالات را گزارش کردند. اینها عبارتند از: ·        معلولیت های ذهنی (33%)·        معلولیت های روانی (8%)·        اختلال یادگیری خاص یا اختلال نقص توجه (7%)·        ناتوانی های گفتاری(6%)·        معلولیت های جسمی (5%)·        معلولیت های عصبی(4%)  نیاز به کمک در حیطه های زندگی:در DS NMDS اطلاعاتی در سطوح مختلف نیازهای فرد و در حوزه های متفاوت زندگی براساس معلولیت فرد جمع آوری می شود. نیازهای یک فرد در مقایسه با افراد دیگری که در همان سن ناتوانی ندارند ارزیابی می شود و ارزیابی نیاز آنها بیشتر و بالاتر از آن است که معمولا از سن آنها انتظار می رود.(AIHW 2016a) در سال های 2014-2015 کاربران خدمات NDA  دارای اتیسم:·        73٪ از این افراد همیشه یا گاهی اوقات نیاز به کمک یا نظارت برای مراقبت از خود داشتند (مانند شستن خود ، پوشیدن و خوردن)·        91٪ همیشه یا گاهی اوقات نیاز به کمک یا نظارت در تعاملات و روابط بین فردی دارند.·        90٪ از افراد 5 سال و بالاتر همیشه یا گاهی اوقات نیاز به کمک یا نظارت در آموزش دارند.·        80٪ از کسانی که در سن 15 سالگی هستند همیشه یا گاهی اوقات نیاز به کمک و یا نظارت در زندگی خانوادگیشان دارند.·        91٪ از کسانی که 15 سال و بالاتر دارند همیشه یا گاهی اوقات نیاز به کمک یا نظارت در زندگی کاری دارند که شامل اعمال، رفتارها و وظایف برای کسب و حفظ اشتغال است. مراقب خصوصیمراقب خصوصی، فردی است مانند یک عضو خانواده، دوست یا همسایه که مراقبت و کمک های منظم و پایدار به شخصی که نیاز به حمایت دارد را فراهم می کند. مراقبین خصوصی %84 از خدمات کاربران NDA دارای اتیسم را به طور منظم مراقبت و کمک می کنند. بیشترین مراقبین خصوصی، مادران این افراد (88٪)، و پس از آنها پدرانشان (7٪) بودند. اشتغال و درآمددر سال های 2014-2015، تعداد زیادی از کاربران خدمات NDA دارای اتیسم در سن 15 سالگی و بالاتر، جزو نیروی کار نبودند، یعنی حدود (42٪) و تقریبا 24٪  به کار گرفته شدند .حدود 74% از افرادی که خدمات را دریافت میکردند در سن 16 سالگی و بالاتر حقوق بازنشستگی حمایت از معلولیت را به عنوان منبع اصلی درآمد خود دریافت کردند و 13٪ دیگر مسمتری و یا مزایای دیگری دریافت کردند (شکل 4). تنها 6 درصد اشتغال به کار را به عنوان منبع اصلی درآمد خود گزارش کردند.      شکل 4: منبع اصلی درآمد برای کاربران خدمات NDA در 16 سال و بالاتر دارای اتیسم، 2014-2015 توجه: کمتر از 1٪ از کاربران خدمات به عنوان منبع اصلی درآمد، “پرداخت غرامت و جبرانی” یا “درآمد های دیگر” را گزارش کردند.انتقال به NDISبسیاری از افرادی که مبتلا به اتیسم هستند و در حال حاضر خدمات NDA دریافت می کنند، به برنامه ملی بیمه معلولین منتقل می شوند. در سال های 2013-14 ، 766 نفر از کاربران خدمات NDA دارای اتیسم در DS NMDS گزارش شده بودند که به NDIS منتقل شده اند و 364 مورد دیگر در سال 2014-15 گزارش شده است. این گزارش نشان می دهد که کاربران این خدمات که مبتلا به اتیسم هستند، حدود یک پنجم از کل کاربران هر ساله به NDIS انتقال داده می شوند.     

 

منبع: فصلنامه آوای اتیسم، شماره 3

çanakkale escort konya escort balıkesir escort çorum escort bornova escort beylikdüzü escort bayan diyarbakır escort
کمک به اتیسم