هیئت مدیره

دکتر محمدتقی جغتایی

سمت در انجمن اتیسم ایران: رئیس هیئت مدیره

سمت خارج از انجمن اتیسم ایران: مشاور وزیر بهداشت در امور توانبخشی

مهندس محمود کریمی

سمت در انجمن اتیسم ایران: خزانه دار/ عضو هیئت مدیره

سمت خارج از انجمن اتیسم ایران: پژوهشگر و مدرس متدولوژی‌های نوآوری نظام‌یافته و تکنیک‌های خلاقیت

دکتر محمد تقی چراغچی

سمت در انجمن اتیسم ایران: نایب رئیس هیئت مدیره

سمت خارج از انجمن اتیسم ایران: مشاور معاونت بهداشتی وزارت بهداشت در در بیماری های غیر واگیر

دکتر مصباح انصاری

سمت در انجمن اتیسم ایران: عضو اصلی هیئت مدیره

سمت خارج از انجمن اتیسم ایران: دیپلمات

مدیرعامل

سعیده صالح غفاری

سمت در انجمن اتیسم ایران: عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل

بلقیس فیروزی

سمت در انجمن اتیسم ایران: عضو علی البدل

زهره اولادی

سمت در انجمن اتیسم ایران: عضو علی البدل

اعضای هیئت مدیره انجمن اتیسم ایران

هیئت مدیره

دکتر محمدتقی جغتایی

سمت در انجمن

رئیس هیئت مدیره

سمت در خارج از انجمن

مشاور وزیر بهداشت در امور توانبخشی

مهندس محمود کریمی​

مهندس محمود کریمی

سمت در انجمن

خزانه دار/ عضو هیئت مدیره

سمت در خارج از انجمن

پژوهشگر و مدرس متدولوژی‌های نوآوری نظام‌یافته و تکنیک‌های خلاقیت

دکتر محمد تقی چراغچی

سمت در انجمن

رئیس هیئت مدیره

سمت در خارج از انجمن

مشاور وزیر بهداشت در امور توانبخشی

دکتر مصباح انصاری

سمت در انجمن

عضو اصلی هیئت مدیره

سمت در خارج از انجمن

دیپلمات

بلقیس فیروزی

سمت در انجمن

عضو علی البدل

مدیرعامل

سعیده صالح غفاری

سمت در انجمن

عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل

زهره اولادی

سمت در انجمن

عضو علی البدل

çanakkale escort konya escort balıkesir escort çorum escort bornova escort beylikdüzü escort bayan diyarbakır escort
کمک به اتیسم