آنچه در کارگاه آموزش‌های مرتبط به حرفه‌آموزی و اشتغال گذشت

آنچه در کارگاه آموزش‌های مرتبط به حرفه‌آموزی و اشتغال گذشت

کارگاه آموزش‌های مرتبط به حرفه‌آموزی و اشتغال مورخ ۱۱/۰۵/۹۹ توسط آقای روح‌الله فتح‌آبادی برگزار شد.

محور‌های این کارگاه:
 • مهارت‌های پیش‌نیاز شغلی برای افراد دارای اتیسم (قانونی، بهداشتی، روابط عاطفی و اجتماعی و…)
 • افراد دارای اتیسم چه شغل‌هایی را می‌توانند داشته باشند
 • چگونه مهارت‌های شغلی را می‌توان به افراد دارای اتیسم آموزش داد
 • چه ارگان‌ها و مکان‌هایی می‌توانند در این حوزه کمک کنند
 • راه‌های آموزش این حرفه‌ها و مشاغل چیست
 • موارد سوءاستفاده، خطر کاری و شغلی چیست

 

اهم محتوای ارائه‌شده در کارگاه به شرح زیر است:

افراد دارای اتیسم در حیطه‌های ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺑﺮﻗـﺮاری ارﺗﺒﺎط و ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ کم‌توان ﻫﺴـﺘﻨﺪ. اﯾـﻦ اﻓـﺮاد در ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒـﺎط دوﺟﺎﻧﺒـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﯿﻮه ﻣﻌﻤـﻮل نیز مشکل‌دارند. ویژگی‌های دﯾﮕــﺮی ﮐـﻪ در اﯾــﻦ اﻓـﺮاد دﯾــﺪه می‌شود، ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری و مجموعه‌ای از ﻣﺸﮑﻼت حسی هستند.

بنابراین به‌منظور ورود به اجتماع و کسب‌وکار مهارت‌های پیش‌نیاز شغلی برای این افراد عبارت‌اند از:
 • مهارت‌های اجتماعی
 • مسائل بهداشتی
 • مسائل قانونی
 • آگاهی از مشاغل مختلف در جامعه است.

مهارت‌های اجتماعی مجموعه پیچیده‌ای از مهارت‌ها است و نقش مهمی را در جستجوی شغلی (مهارت‌های مصاحبه، مهارت‌های خو گرفتن با محیط ناآشنا و…) و نگهداری شغلی (مقررات خاص یک شغل، سازش با دیگران و…) دارد.

مشاغل پیشنهادی مناسب برای افراد دارای اتیسم:
 • دکترﺗﻤﭙﻞ ﮔﺮاﻧـﺪﯾﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ حرفه‌هایی ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ کوتاه‌مدت تأکید دارند، ﺑﺮای اﻓﺮاد دارای اتیسم با عملکرد بالا و پایین ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ زیرا اکثر افراد دارای اتیسم در این بخش از حافظه مانند به خاطر سپردن چندین دستور دارای ناتوانی هستند. به‌طور مثال مشاغلی همچون صندوق‌داری (به دلیل سرعت عمل در برگرداندن مانده پول)، آشپزی، گارسونی (به دلیل ناتوانی در به یاد سپردن دستورات مشتریان) و پاسخگویی تلفن (عدم توانایی در پاسخ دادن هم‌زمان به چند تلفن) ازجمله مشاغل نامناسب برای این افراد است.
 • ازجمله مشاغل مناسب برای افراد اتیسم با عملکرد بالا شامل ﻋﻠﻮم ﮐﺘﺎﺑﺪاری، راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺗﺎﮐﺴـﯽ، کوک‌کردن ﭘﯿﺎﻧﻮ و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزها، سرشماری و محاسبات عددی می‌باشد.
 • مشاغل مناسب برای افراد اتیسم با عملکرد پایین عبارت‌اند از ﮐﺎر در ﻣﺨﺰن ﮐﺘﺎب، اﻧﻮاع فعالیت‌های ﻣﻮﻧﺘﺎژ در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها، ﮐﺎر ﺑـﺎ دﺳـﺘﮕﺎه ﮐﭙـﯽ، کاره‌ای ﺧﺪﻣﺎتی، ﭘﺮ ﮐﺮدن قفسه‌های فروشگاه‌ها، حرفه‌های ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ جداسازی، ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ و ﻧﮕﻬﺪاری از گل‌ها و ﮔﯿﺎﻫﺎن، کارهای خدماتی در رستوران است.

✔افراد دارای اتیسم همانند دیگر افراد دارای ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود هستند و موارد گفته‌شده بسته به شرایط هر فرد متفاوت است بنابراین گام اول شناسایی علاقه فرزند است.

برای تماشای ویدئو کارگاه کلیک کنید

 

çanakkale escort konya escort balıkesir escort çorum escort bornova escort beylikdüzü escort bayan diyarbakır escort
کمک به اتیسم